14. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU
The 14th International Hisarlı Ahmet Symposium
"Hafıza, Mekan ve Müzik" / "Memory, Space and Music"
23-24-25-26 MAYIS/MAY 2024
www.hisarliahmet.org
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
(Accepted Presentations)
Yazar(lar) / Author(s)
(alfabetik sırayla / in alphabetical order)
Bildiri Başlığı / Topic
Adil Koray Barut Endülüs'te Kültürel Hafızanın Temsili Olarak Cante Jondo/Cante Jondo as a Representation of Cultural Memory in Andalusia
Aleyna Aydın - M. Nevra Küpana "Nosferatu: Bir Dehşet Senfonisi" Filminin Müzikal Analizi: Mekân, Atmosfer ve İzleyici Algısı/Musical Analysis of the Movie "Nosferatu: A Symphony of Terror": Space, Atmosphere and Audience Perception
Ali Çetinkaya Ortaöğretim (Lise) Düzeyinde Yapılan Koro Çalışmalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi/Examining the Effects of Choir Practices at Secondary Education (High School) Level on Students
André Ricardo Sarmanho Exploring Constant Structure Reharmonization in Brazilian Rhythms: A Fusion of Tradition and Innovation
Angelika Pacuta Artificial Intelligence and Music. Advantages and Disadvantages of AI Support in the World of Music
Anıl Yürük İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma/A Biographical Research on the Problems Encountered in Music Lessons in Primary Education and Solution Suggestions for these Problems
Artemur Orkun Gündoğdu 15. Yüzyıl Anadolu Edvar Geleneğinin Musiki Nazariyatı ve Uygulamasında Sembolizm/Symbolism in the Musical Theory and Practice of the 15th Century Anatolian Edvar Tradition
Aybike Özsöyke - Cihan Işıkhan 'Proto-Turkic Homeland' Projesi Özelinde Video Oyunlarında Ses Mekansallaştırma/Sound Spatialization on Video Games in The Case of 'Proto-Turkic Homeland' Project
Aykhan Khalilli - Nilgün Sazak Geçmişten Günümüze Müzik Dinleme Araçları/Music Listening Devices from Past to Present
Aykut Barış Çerezcioğlu Hafıza, Mekan, Müzik: Norveç Black Metal'de Pagan Mirası/Memory, Space, Music: The Pagan Heritage in Norway Black Metal
Aysun Yılmaz - Nilgün Sazak Türk Mitolojisindeki Müzikal Unsurların Kültürel Bellek Ekseninde İncelenmesi/Analysis of Musical Elements in Turkish Mythology on The Axis of Cultural Memory
Ayşe Sare Şanda - Özgür Turan Günümüz Ses ve Müzik Pratiklerinin Çalgı Teknolojilerine Olan Etkisi/The Impact of Contemporary Sound and Music Practices on Instrument Technologies
Ayşegül Göklen Yılmaz - Mehmet Göklen Architecture as Frozen Music 
Bahar Öz - Gonca Görsev Kılıç Keman Eğitiminde Ordu Türkülerinin Kullanılabilirliği ve Yorumlama Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme/An Analysis on the Availability of The Ordu Region Folk Songs in Violin Education and Performing Methods
Barış Berk Kahraman - Özgür Turan Çalgı Yapım Atölyelerinde CNC Teknolojisinin Kullanımı: Otomasyonun Getirdiği Verim Artışı ve Yenilikçi Yaklaşımlar/Use of CNC Technology in Instrument Making Workshops: Increased Efficiency and Innovative Approaches Brought by Automation
Barış Gürkan Güzel Sanatların Tinsel Alandaki Özerkliği ve Bir Ritüel Olarak Konser/The Autonomy of Fine Arts in the Spiritual Sphere and the Concert as a Ritual
Batuhan Kil - Emel Funda Türkmen Farklı Öğrenen Görme Engelli Bireyleri Müzik Eğitimi Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri/In the Music Education Process of Visually Impaired Individuals Who Learn Differently Problems Encountered and Solution Suggestions for These Problems
Berkant Gençkal Ses Manzaralarını Genişletmek: Gençkal'ın Liquid Spaces (Akışkan Alanlar) Eserine Analitik bir Yaklaşım/Enlarging the Soundscapes: An Analytical Approach of Gençkal's Liquid Spaces
Beste Emek Teori Solfej Eğitiminde Yeni Dizi Öğretimlerinin Gerekliliği/The Necessity of New Series Teaching in Theory Solfeggio Education
Beste Göbelez 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Propaganda Şarkıları/Propaganda Songs in the 31 March 2024 Local Administration Elections
Bilge Mutugan Atila - Duygu Sökezoğlu Atılgan İstanbul Fener Rum Patrikhanesinin ve Rum Ortodoks Dini Müziğinin Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma/A Research on the Historical Process of the Istanbul Fener Greek Patriarchate and Greek Orthodox Religious Music
Buket Aydıner - M. Nevra Küpana Türkiye'de 2023 Yılında En Çok Dinlenilen Şarkıların İncelenmesi: Spotify Örneği/Analysis of the Most Listened Songs in Turkey in 2023: Spotify Sample
Burak Demirbaş Gelibolu Mevlevihanesi Özelinde Hafıza Mekân ve Müzik/Memory, Place And Music in Gelibolu Mevlevihane Specıally
Burak Kesgin Perde-Perspektif Analiz Modeli/Perde-Perspective Analysis Model
Burçe Ulubilgin Çuhadar Hit Like a Girl: Enstrüman Seçiminde Cinsiyet Kalıplarını Kırmak/Hit Like a Girl: Breaking Gender Stereotypes in Instrument Choice
Büşra Bardakçı Kent Kültüründe Gazinolar Örneği/An Example of Casinos in Urban Culture
Büşra Erim - Nilgün Sazak Müzik ve Hafıza Bağlamında Gelenekten Geleceğe Çalgı Öğretimi ve Toplu İcra Dersi: İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Örneği/Instrument Teaching and Collective Performance Lesson from Tradition to the Future in the Context of Music and Memory: İzmit Anatolian İmam Hatip High School Music Project Example
Caner Bektaş - Nevin Şahin - Cenk Güray Hafızanın İzini Formda Sürmek: 19. Yüzyıl Bestecilerinde Şarkı Formu/Tracing Memory in form: The Song Form in the 19th Century Composers
Cansu Yılmaz Bela Bartok ile Ahmet Adnan Saygun'un Türkiye Gezisi ve Bestecilerin Viyola Konçertolarına Genel Bir Bakış/Bela Bartok and Ahmet Adnan Saygun's Turkey Journey and an Overview of Viola Concertos Both Composers
Cansu Yücel Ölümünün 10.Yılında Bütün Yönleriyle Ertuğrul Oğuz Fırat/Ertuğrul Oğuz Fırat with all Aspects on the 10th Annıversary of His Death
Cihan Işıkhan Müzik Teknolojisinde Hafıza ve Mekan/Memory and Space in Music Technology
Dergah Acun Bağlama Eğitiminde Tezene Tavırlarının Öğretiminde Repertuar Seçimi/The Repertoire Selection of Educational Plectrum Styles in Baglama Training
Derya Şentürk Çanakkale'nin Kültür Yaşamında Konser Mekanlarının Nitelikleri/Characteristics of Concert Venues in the Cultural Life of Çanakkale
Dilhan Yavuz Fevziye Kıraathanesi ve Muallim İsmail Hakkı Bey Ekseninde Osmanlı'da Sessiz Sinema ve Müzik/Silent Cinema in the Ottoman Era and Music Around Fevziye Kıraathane and Muallim İsmail Hakkı Bey
Doğancan Akbay - Suat Vergili - Feridun Öziş Membran Tipi Bas Frekans Yutucu Akustik Panel Tasarımı ve Akustik Laboratuvar Ölçümlerinin Değerlendirilmesi/Design of a Membrane Type Low-frequency Absorber Acoustic Panel and Evaluation of it's Acoustic Laboratory Measurements
Doğu Can Hekimoğlu Benlik ve Müzik; Besteci İcracıdan Ne İster?/Self and Music: What does the Composer Expect from the Performer?
Doğuhan Karasu İki Telli (Ruzba-Kopuz-Cura) Sazlarda Âşıklama Tavrının İcra Tekniği ve Notasyon Örneği/Execution Technique and Notation Example of Âşıklama Tavır in Two Stringed (Ruzba-Kopuz-Cura) Instruments
Duygu Aralan Üçüncü Yeniler: Akışkan Modernitenin Tınısal Görünümleri/Üçünçü Yeniler: Timbral Aspects of Fluid Modernity
Ebru Gökçe Çocuk Korosu Performanslarında Sahne Koreografileri için Bir Model Önerisi/A Model Suggestion for Stage Choreographies in Children's Choir Performances
Ekin Ilgın Demirhan Video Oyunların Sesli Hafızası: Leitmotifler/The Sonic Memory of Video Games: Leitmotifs
Ekin Ilgın Demirhan Sound of Noise Filmindeki 1 Şehir ve 6 Davulcu İçin Müzik Eserinin İncelemesi/The Analysis of the Music Piece '1 City and 6 Drummers' in the Film Sound of Noise
Elif Özbek Performans Tasarımında Sanatlararası İlişkisel Yaklaşımlar/Interartist Relational Approaches in Performance Design
Elif Özcan Kültürel Miras ve Hafıza: Müze Eğitimi Yoluyla Aşık Veysel ile Tanışmak/Cultural Heritage and Memory: Introducing Aşık Veysel through Museum Education
Elif Özen TRT Ankara Radyosu ve Kurumsal İstihdam Kapsamında Kadın Enstrüman İcracıları/Female Instrumental Performers within the Scope of TRT Ankara Radio and Institutional Employment
Elif Yaygıngöl Şehirli Ivan Galamian ve Bir Müzikal Gelişim Durağı Olarak: Meadowmount/Ivan Galamian and as a Destination of Musical Development: Meadowmount
Emel Örgün Film Müzikleri Yaratıcılık ve Çalışma Yöntemleri/Film Music Creativity and Working Methods
Emin Yıldırım Sermaye, Kimlik, Mekân ve Müzik İlişkisi Bağlamında Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi/Bursa Mevlevihanesi and Museum in the Context of the Relationship Between Capital, Identity, Place and Music
Emine Betül Onur Müzik ve Çalgı Eğitiminde Flipped Clasroom (Ters Yüz Edilmiş Sınıf) Modelinin Kullanımına Yönelik Alanyazın Taraması/Litareture Rewiew On the use of the Flipped Classroom Model in Music and Instrument Education
Emrah Tuncel Hammâmizâde İsmail Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey'in Mahur Makamı Bağlamında Sünbüle Perdesi Kullanımları/The Uses of Pitch of Sünbüle by Hammamizâde İsmail Dede Efendi and Tanburi Cemil Bey in The Context of Mahur Makam
Emre Ekici "Notes did not really quite speak": Production-Informed Approach on Providing Feedback to Eurogenetic (Western Classical) Music Performers
Emre Eryılmaz Azerbaycan'da Tar için Bestelenmiş Konçerto Repertuarına Genel Bir Bakış/An overview of the Repertoire of Concertos for Tar in Azerbaijan
Emre Taha Özcan Osmanlı Sarayındaki Patronaj Etkilerinin Müzisyenler ve Eserleri Üzerine Etkileri: III. Selim ve II. Mahmud Özelinde/Effects of Patronage in the Ottoman Palace on Musicians and Their Works: 3rd Selim and 2nd Mahmud Periods
Erdem Özkan - Seyhan Canyakan Sanaldan Gerçeğe: Yapay Zeka ile Üretilen Seslerin Doğal Seslerle Karşılaştırılması/From Virtual to Real: Comparing Artificial Intelligence-Generated Sounds with Natural Human Voices
Ezgi Coşkunpınar Kemençede Meşk Silsilesi ve Ekoller/Meşk Series and Schools in Kemençe
Ezgi Ertek Babaç Müzelerde Sanat Eğitimi: Troya Müzesi Örneği/Art Educatıon in Museums: The Case of Troy Museum
Fikret Toksözlü Çanakkale İli Lapseki İlçesinde Doğmuş Roman Kökenli Müzisyenlerin Müzik Kariyerleri Üzerinde Bir İnceleme/A Study on the Musical Careers of Musicians of Romani Origin Born in Lapseki District of Çanakkale Province
Fikret Toksözlü - Oğuz Karakaya Nayi Osman Dede'nin Miraciye Adlı Eserinin Segah Tevşih ve Segah Bahri Bölümlerinin İncelenmesi ve Makamsal Analizi/Review and Maqam Analysis of Segah Tevşih and Segah Bahri Sections of Nayi Osman Dede's Work Called Miraciye
Filiz Gürer Yücel Bağlamanın Standardizasyonu İçin ChatGPT'nin Önerilerinin İncelenmesi/Investigation of ChatGPT's Recommendations for the Standardisation of Baglama
Flavio Apro - Marcus Alessi Bittencourt Memory, Space and Music: "Spiritual" (1926) By Pierre-Octave Ferroud
Gökçen Tekin Müzik Piyasasında "Dijital" Var Oluş: Kerem Türkaydın ve Candid Music Örneği/"Digital" Existence in the Music Market: The Example of Kerem Türkaydın and Candid Music
Gözde Gürün Demireriden - Türev Berki "Raslamsız" Aleatori: Usmanbaş, Solo Piyano ile 12 Çalgı/"Determined" Aleatory: Solo Piano & 12 Instruments by Usmanbaş
Günay Günaydın Türk Mûsikîsi Eserlerinde İcrâ Farklılıkları; Temelleri, Katkıları ve Tartışmalar/Differences in Performance in Turkish Music Works; Foundationals, Contributions and Discussions
Günce Yalınkılıç - Erdinç Yalınkılıç Dijital Çağda TRT Radyoları: Geleneksel Radyo Yayıncılığından Çevrimiçi Medyaya Geçiş/TRT Radios in the Digital Age: Transition from Traditional Radio Broadcasting to Online Media
Hafize Yeşilbağ Eğitimciler Öğrencilerine Ne Anlatıyor: Keman Hikayeleri/What Educators Tell Their Students: Violin Stories
Hakan Yılmaz Sinemada Müzik Kullanımı Bağlamında Béla Tarr'ın "Torino Atı" Filmi Üzerine Bir İnceleme/Béla Tarr's Use of Music in Cinema A Review on the Movie "The Turin Horse"
Hüseyin Kıyak - Nilgün Doğrusöz Dişiaçık Kadıköyü'nde Bir Musiki Hocası: Sinekemani Nuri Duyguer/A Music Teacher in Kadikoy: Sinekemani Nuri Duyguer
Ilgın Uysal Bir Müzisyenin Dağarı: George Crumb'ın Solo Piyano Müziğinde Diğer Bestecilerin Etkileri/Memory of a Musician: The Influence of Other Composers in Solo Piano Works of George Crumb
Irmak Tunay Elektronik Dans Müziğinde Postmodern Kimlik: Anatolian Sessions Örneği/Postmodern Identity in Electronic Dance Music: The Case of Anatolian Sessions
İdris Melih Berse Türkiye'de Lisans Düzeyinde Ney Eğitiminin Verildiği Müzik Okullarında Fiziksel Şartlar, Ney Öğretim Yöntemleri ve Öğretimde Kullanılan Materyallerin Yeterliliği Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri/Opinions of Teaching Staff Regarding the Physical Conditions, Ney Teaching Methods, and Adequacy of Teaching Materials in Music Schools Offering Ney Education at the Undergraduate Level in Turkey
İlknur Mert - Oğuz Karakaya Kantemiroğlu'na Ait Bûselik Aşîran Peşrevi'nin 17. Yüzyıldan Günümüze Makam Seyir Özelliği ve Farklı Nota Örneklerinin İncelenmesi/Examination of the Maqam Course Feature and Different Note Samples of Kantemiroğlu's Buselik Aşiran Peşrev from the 17th Century to the Present
İlknur Mert - Oğuz Karakaya 17. Yüzyılda Ali Ufkî Bey ve Kantemiroğlu Tarafından Notaya Alınan Aynı Eserlerin Makam, Usul, Form ve Seyir Yönüyle İncelenmesi/An Examination in terms of Maqam, Rhythm, Form and Melodical Courses of the Same Works Notated by Ali Ufkî Bey and Kantemiroglu in the 17th Century
İmren Öz Keser Okulların Fiziksel Donanımlarında Müzik Eğitimi Verilen Sınıfların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/The Effect of Physıcal Facilities on Music Education in Schools
İpeksu Mağden Yoksa Saygun Haklı Mı? Konser Programlarında Türk Bestecilerinin Eserlerinin Yer Alma Durumu/Or is Saygun Right? The Status of Including Works of Turkish Composers in Concert Programs
İrem Yalçıner Sesten Mekana: Philips Pavilion'u Deneyimlemek/From Sound to Space: Experiencing Philips Pavilion
İremnur Yaşar Bir Musiki Hamisi ve Mahfili: Sait Halim Paşa ve Yalısı/A Music Patron and Gathering-Place: Sait Halim Pasha and His Mansion
İsmail Hakkı Burdurlu Sürrealizm, Bilinçdışı ve Kendiliğindenlik: 'Bahar Ayini'nin Yeniden Keşfi/Surrealism, Unconscious and Spontaneity: Re-Exploring The Rite of Spring
Kadir Eken Gitar İcracılarının Sıra dışı Mekanlarda Sıradışı Konserleri/Extraordinary Concerts of Guitar Performers at Extraordinary Venues
Kadriye Bozkurt Hepkorucu - Aslıhan Eruzun Özel 20. Yüzyıl Türk Kanun Sanatında Virtüoz Bir Portre: Ahmet Yatman/A Virtuoso Portrait in 20th Century Turkish Kanun Art: Ahmet Yatman
Lilian Maria Tonella Tüzün Müzik Alanında Endüstri 5.0'a Yönelik Uyum Stratejileri Örnekleri/Adaptation Strategies Towards the Industry 5.0: Cases in the Field of Music
Lilian Maria Tonella Tüzün Memory and Space in the Western Music Tradition
Malgorzata Zarębińska - Piotr Grodecki Polish Pedagogical Piano Literature
Martyna Rodzeń Jazz Interpretations of Selected Compositions by F. Chopin
Melike Sarıkaya Osmanlı/Türk Müziğinde Çalgı Yapımcılığına Dair Bir Bibliyografya Denemesi/A Bibliography Essay on Instrument Making in Ottoman/Turkish Music Instruments
Merve Örenç Akyol Beste-i Kadimlerden XVIII. Yüzyıl'a Mevlevi Ayinlerinde Ortak İzlere Genel Bir Bakış: Devr-i Kebir ve Devr-i Revan Usul Örnekleri/An Overview of Common Traces in Mevlevi Ayin from the Beste-i Kadim to the XVIIIth Century: Devr-i Kebir and Devr-i Revan Usul Examples
Mete Gökçe Koro Dizilişlerinin Müziksel Sonuçlara Etkisi/The Influence of Choir`s Stage Arrangement on Music Performance
Mina Hazal Taşcı - Bilgütay Kaan Öztürk Konuşan Heykeller: Kamusal Alanlarda Ses Sanatının Potansiyelini Keşfetmek/Sculptures that speak: Exploring the Potential of Sound Art in Public Spaces
Minen Çalış Türkiye'de Caz Müziğin Araçsallaşması: "Marka İçinde Marka Yaratmak" ve Miles Davıs ile Anlam İnşası/The Instrumentalization of Jazz Musıc in Turkey: "Creating A Brand within A Brand" and the Construction of Meaning With Miles Davis
Muhammed Emin Oğuz Kültürel Planlama: Hatay Kültür Envanteri Rotalarının Belirlenmesi/Cultural Planning: Determination of Hatay Cultural Inventory Routes
Muhammed Zülfü Yalçın Türk Müziğinde PerdeÇeşni Dönüşümlerini Keşfetmek: 15. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Örnek Çalışmalar/Exploring PerdeÇeşni Transformations in Turkish Music: Case Studies from 15th to 20th Century
Nevin Şahin - Murat Haliloğlu "Her İkisinden De!" Bir Alnar Bestesinde Hafızanın İzleri/"From Both of them!" Traces of Memory in Alnar's Composition
Nisa Yağcıoğlu - Aykut Barış Çerezcioğlu Elektronik Dans Müziğinde Ritüelistik Yön: Sufi House Örneği/Ritualistic Aspect in Electronic Dance Music: The Case of Sufi House
Nuriye Esra Kınıklı Snapper Üniversite Öğrencilerinin Müzik Dinleme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İçgörüler ve Bulgular/Research on the Listening Habits of University Students: Insights and Findings
Oğuz Karakaya - Hasret Bereketoğlu Klasik Kemençe İcrasında Kadın İcracıların Rolü: Fahire Fersan ve Hadiye Ötügen Örneği/The Role of Female Performers in Classical Kemenche Performance: The Example of Fahire Fersan and Hadiye Ötügen
Okan Murat Öztürk - Kerem Aksen Türk Konulu Operaların Oryantalizm Eleştirisi Üzerinden İncelenmesi/Analysis of Turkish-themed Operas through the Critique of Orientalism
Onur Dülger Yaratım Biçimi ve Çalgıcı Yetiştirme Şekli Olarak Kolektif Kompozisyon/Collective Composition as a Form of Creation and Instrumentalist 
Onur Şekercioğlu Kültürel Hatıradaki Yavuz Çetin ve Blues Müzik/Yavuz Çetin and Blues Music in Cultural Memory
Özge Şen Tuncel Klasik Türk Müziği Alanında Tarihi Seyir İçerikli Tez Çalışması Yürütme Sürecinde Yaşanan Problemler/Problems Experienced in The Process of Conductıng Thesıs Study with Historical Content in The Field of Turkish Classical Music
Özge Yahşi İnternet Ağının Mekânları Olarak Platformlar ve Platformlar Arası Etkileşim: İçererek Aşma Bağlamında "Spotify" Örneği/Platforms as Spaces of the Internet Network and Interaction between Platforms: The Case of "Spotify" in the Context of Sublation Aufhebung
Özgür Ozan Atmaca - Arda Eden Sanal Dolby Atmos: Dolby Atmos Stüdyo Simülasyonu/Virtual Atmos: Virtual Dolby Atmos Studio Simulation
Recep Ege Altıncıoğlu - Emel Funda Türkmen Otizmli Müzik Eğitimcisinin Zihinsel Engelli Öğrencinin Müzik Eğitimine Katkı Sağlama Sürecinin İncelenmesi: Vaka Örneği/Examining the Process of Autistic Music Educator Contributing to the Music Education of a Mentally Disabled Individual: Case Example
Rumeysa Çalışkan - Duygu Sökezoğlu Atılgan Türkiye'de Bulunan Konservatuvarların Yapılanmalarının İncelenmesi/Examining the Structuring of Conservatories in Türkiye
Saide Sezen - M. Nevra Küpana Ahmet Yakupoğlu'nun Minyatürlerinde Müzik Unsurunun Göstergebilim Açısından İncelenmesi/An Examination of the Music Element in Ahmet Yakupoğlu's Miniatures in terms of Semiotics
Sami Emrah Gerekten Hangi Çalgı Hangi Renktir?: Geleneğin İcadı Bağlamında 'Renk Saz' Fenomeni ve Pratiğine Bağlama ve Nefesli Saz İcracıları Örneğinde Bir Bakış/Which Instrument is which Colour?: A Look at the Phenomena and Practice of 'Colour Saz' in the Context of the Invention of Tradition with the Example of the Performers of the Baglama and Breath Played Instruments
Seçkin Seçil Başaran K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modelinin Müzik Dersi Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi/Evaluation of K12 Skills Framework Türkiye Holistic Model in terms of Music Curriculum
Selim Tan "Herkes Müzisyen mi Oldu?" Yapay Zekâ Müzik Oluşturucusu Suno Örneğinde Müzik Üretimi ve Otantisite/"Has Everyone Become a Musician?" Music Production and Authenticity in the Case of Artificial Intelligence Music Generator Suno
Selin Oyan Küpeli Müzik ve Sanat: Bilişsel Yolları Keşfetmek/Music and Art: Exploring Cognitive Pathways
Selin Oyan Küpeli Müziğin Görselleştirilmesi: Grafik Tasarım ve Müzikal Temsilin Kesişimi/Visualizing Music: The Intersection of Graphic Design and Musical Representation
Serdar Erkan Dijital Kültür ve Müzik İlişkisinde Belirleyici Bir Pencere: Dikkat Ekonomisi/A Decisive Window on the Relationship Between Digital Culture and Music: The Attention Economy
Serdar Özdoğan Toplumsal Hafıza Mekânları Olarak Musiki Dernekleri: Giresun İli Örneği/Music Associations As Social Memory Places: The Example of Giresun
Serkan Zevkibol Buselik Makamı ve Nihavend Makamının XV. XX. Yüzyıllar Arasındaki Tariflerinin Analizi ve Arel Sistemi ile Karşılaştırılması/Buselik and Nihavend Maqams Between The 15th and 20th Centuries's Analysis of The Defination and Their Comparison With The Arel System
Seval Yıldız İşletmelerde Koro Etkinliklerinin Çalışanlara Olan Etkileri Möö'den Mi'ye/Effects of Choir Activities on Employees in Businesses From Möö to Mi
Seyhan Canyakan Etiğe Uygun Ses Klonlama: Kılavuzlar ve Pratikler/Ethical Voice Cloning: Guidelines and Practices
Seyhan Canyakan Yapay Zeka Destekli 3D Sanal Eğitmenlerin Eğitim Süreçlerine Katkıları: SozyAI Elif Modeli Üzerinden Bir İnceleme/Contributions of AI-Powered 3D Virtual Instructors to Educational Processes: An Examination Through the SozyAI Elif Model
Sude Zarife Özdamar Piyano Eğitimcilerinin Kayıt Dinlemeye İlişkin Öneri ve Söylemleri/Piano Educators' Suggestions and Discourses on Recording
Süleyman Barış Demirdirek Nubar Tekyay'ın Gazino Sahnesindeki İcra Tavrının Radyo Kayıtlarındaki İcra Tavrıyla Mukayesesi/Comparison of Nubar Tekyay's Performance Style on the Casino Stage with His Performance Style in Radio Recordings
Şebnem Edikli Müzikte İnsan-Merkezcilik Paradoksu: "Anti-Türcü Müzik" İmkânları/The Paradox of Anthropocentrism in Music: Possibilities of "Anti-Spanish Music"
Şehriban Akbaba - Nilgün Sazak Sanal Ortamda Yapılan Ses Eğitimi Çalışmalarının İçerik İncelemesi/Content Analysis of Voice Training Studies in Virtual Environment
Tolga Kendüzler - Oğuz Karakaya Müzik Notalarını Braille Nota Yazısına Dönüştüren Programların İncelenmesi/Examination of Programs that Convert Musical Notes to Braille Notes
Tolgahan Tiktaş Türkiye Âşık Müziği Atlası İçerisinde Kars Yöresi Örneklemi/Kars Sample in Turkish Minstrel Music Atlas
Türev Berki Dört Fotoğraf, Dört Dönemeç/Four Photos, Four Turning Points
Uğur Alkan Geleneksel Meşk Sisteminden Çevrimiçi Meşk Sistemine: Türk Musikisi Eğitimindeki Dönüşüm/From Traditional Meşk System to Online Meşk System: Transformation in Turkish Music Education
Uğur Cihat Sakarya Dikey Zamanın Kolektif Yaratımı: Terry Riley ve La Monte Young'ın Minimalist Eserleri Üzerine Bir İnceleme/The Collectıve Creatıon Of Vertical Time: A Study on the Minimalist Works of Terry Riley and La Monte Young
Uğur Çiçek - Özgür Turan 21. Yüzyılda Enstrüman Yapım Perspektifinde Fütürizm/21st Century Futurism in Instrument Making Perspective
Uğur Türkmen Namık Seyhun Binzet Osmanlı Çoksesli Türk Müziği Nota ve Kartpostal Arşivi/Namık Seyhun Bınzet Ottoman Polyphonic Turkish Music Notes and Postcard Archives
Ulviyye Niymet - Duygu Sökezoğlu Atılgan Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'nın Azerbaycan Müziğindeki Yeri7The Place of Shusha, the Cultural Capital of the Turkic World in Azerbaijani Music
Utku Tamer 20. yy başında "Paralel Armoni" Tekniğinin Caz'daki Yansımaları: Maurice Ravel'in Bill Evans'ın Müziğine Etkileri/The Reflections of Parallel Harmony Technique in Jazz in the Early 20th Century: The Influence of Maurice Ravel on Bill Evans' Music
Vasfi Emre Tezcan - Zeynep Gonca Girgin Sevdalinka Eğlenceleri ve Müzikli Komünitas/Sevdalinka Entertainment and Musical Communitas
Zeynep Simay Al - Lilian Maria Tonella Tüzün 21. Yüzyıl Müzik Pratiklerinde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Çalgı Teknolojilerine Olan Etkisi/The Effects of Virtual and Augmented Reality Applications on Instrument Technologies in 21st Century Music Practices